VODESTO s.r.o.


voda, šť, stoka

Společnost VODESTO s.r.o. je vodohospodářskou projekční kanceláří, která zpracovává projektové dokumentace všech stupňů včetně zajištění inženýrské činnosti související s přípravou, povolením a realizací stavby. Součástí nabídky jsou služby v oblasti dotačního managementu.


Společnost VODESTO s.r.o. nabízí zákazníkovi komplexní rozsah služeb při přípravě a samotné realizaci jeho stavebního záměru. V období přípravy stavby se jedná o zpracování podkladů od studie proveditelnosti až po dokumentaci skutečného provedení. V období realizace stavby provádí kontrolu provádění díla a kvality prací, kontrolu finančního a časového harmonogramu stavby, asistenci při uvádění díla do provozu a zastoupení stavebníka při kolaudaci stavby. Nabízíme komplexní poradenské služby v oblasti dotačního managementu související s přípravou, realizací, administrací a monitorováním investičních projektů.

VO


voda, vodovodní systémy, vodárenství

Jímání podzemní a povrchové vody, technologie úpravy vody. Doprava vody do spotřebiště, související objekty – čerpací stanice, vodojemy. Distribuce vody a zásobování obyvatelstva vodou z veřejných vodovodů. Individuální zásobování rodinných domů z podzemních zdrojů vody. Úpravy a revitalizace vodních toků a nádrží. Rybníky a odstraňování sedimentů ve vodních nádržích, malé vodní nádrže, retenční nádrže, mokřady. Úpravy drobných vodních toků.

DE


déšť, dešť. systémy, hospodaření s dešť. vodou

Zadržování a akumulace dešťové vody, její využití, odvedení a případné vsakování do vod podzemních. Řízený odtok dešťové vody, nakládání s dešťovou vodou, využití dešťové vody. Retence vody v krajině a její následné využívání.

STO


stoky, stokové systémy, odpadní vody

Odvádění dešťových, splaškových a průmyslových vod z urbanizovaného území a jednotlivých domácností. Jejich čištění na požadované parametry a jejich následné vypouštění do vod povrchových, případně vsakování prostřednictvím půdní vrstvy do vod podzemích. Objekty na stokové síti - šachty, komory, dešťové nádrže, výustní objekty a čerpací stanice. Decentralizované a individuální čištění odpadních vod a jejich následná likvidace. Zařízení na čištění vody např. domovní čistírny odpadních vod (DČOV), septiky se zemním filtrem, vsakovací příkopy.