VODESTO s.r.o.


voda, šť, stoka

Služby


 • Zpracování projektových dokumentací vodohospodářských staveb.
 • Zajištění inženýrských činností souvisejících s přípravou, povolením a realizací stavby.
 • Výkon autorského dozoru stavby.
 • Výkon technického dozoru stavebníka.
 • Výkon stavebního dozoru.
 • Komplexní poradenské služby v oblasti dotačního managementu související s přípravou, realizací a monitorováním investinčích projektů.
 • Zpracování návrhu dokumentace ochranných pásem vodních zdrojů včetně revizí ochranných pásem vodních zdrojů.
 

Zdravotně technické stavby


Nabízíme projekční práce kompletně související s vodním hospodářstvím obcí a urbanizovaných celků – vodovodní systémy, kanalizační systémy, čistírny odpadních vod. Pro obce, průmyslové podniky i jednotlivce projektujeme zdroje vody, čistírny odpadních vod a jejich napojení na objekty. Pro developery projektujeme zdravotně-technickou infrastrukturu nových území vč. zajištění koordinace souvisejících profesí.

V oblasti vodohospodářských staveb nabízíme zpracování projektových dokumentací objektů pro nakládání s dešťovými vodami, likvidaci dešťových vod a s tím související závlahy menších celků.

Provádění technických revizí vodních děl (OZO), ohlášených dle §15a).

Pro jednotlivé obce nabízíme vedení majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací, včetně předávání vybraných údajů vodoprávnímu úřadu, v souladu se zákonem.

Dále nabízíme zpracování:

 • provozních řádů vodovodů a kanalizací
 • pasportizace objektů vodohospodářských zařízení a objektů
 • návrhů ochranných pásem vodních zdrojů
 • povodňových plánu staveb
 • havarijních plánů ke stavbám
 

Hydrotechnické stavby


Nabízíme projekční práce malých vodních nádrží, rybníků a vodních ploch v krajině. Projektujeme úpravy vodních toků, a objektů na vodních tocích.


Nabízíme zpracování projektových dokumentací odstranění sedimentů rybníků, malých vodních nádrží a jejich následnou celkovou revitalizaci vč. posouzení provozních objektů a návrhů souvisejících oprav.


Nabízíme zpracování manipulačních a provozních řádů vodních děl.